Realitní slovník

Zde najdete přesné definice slov, které se v našem oboru používají nejčastěji.
Seznam slov používaných v našem oboru
Primary Item (H2)

Anuita

Platba umořující úvěr, skládá se jak ze samotné splátky, tak i z úroku. Výše této částky je po dobu splácení stejná. Na počátku je z jistiny z větší části umořen úrok a následně se poměr plynule snižuje ve prospěch samotné splátky.

Anuitní splácení

Formou tohoto splácení je jistina umořována po celou dobu splácení neměnnou výši splátky. Součástí anuitní splátky je samotná splátka jistiny a úrok. Jejichž vzájemný poměr se po dobu splácení mění.

Aukce nemovitostí

Aukce nemovitostí je způsob prodeje nemovitostí, kdy je nemovitost prodána kupujícímu, který nabídne nejlepší podmínky prodávajícímu. Nejlepšími podmínky mohou být cena, ale např. i platební podmínky a další.

Bankovní záruka

Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny. K tomuto dochází v případě, že není dlužníkem dodržen určitý závazek nebo v případě porušení podmínek, které jsou uvedeny v záruční listině.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Jedná se o pětimístný číselný kód, vyjadřující hlavní půdní a klimatické podmínky, na jehož základě jsou oceňovány zemědělské pozemky. Půdní a klimatické podmínky mají důležitý vliv na ekonomické hodnocení zemědělské půdy.

Budova

Nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a které bylo přidělené popisné nebo evidenční číslo (zákon 344/1992 Sb.).

Budova rozestavěná

Budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním (zákon 344/1992 Sb.).

Byt, bytová jednotka

Bytová jednotka je nemovitá věc, jejíž dílčími složkami jsou byt a podíl na společných částech domu, které společně tvoří neoddělitelný celek (byt + podíl na společných částech nemovitosti = bytová jednotka; souhrn všech bytových jednotek = celá nemovitost). Při uzavírání kupní smlouvy na byt je třeba dát pozor na to, zda je předmětem kupní smlouvy jednotka vymezená podle starého nebo současného občanského zákoníku

Byt rozestavěný

Rozestavěný byt sestávající se z místnosti nebo souboru místností, který je, v souladu se stavebním povolením, určen k bydlení. Dům musí být v takovém rozestavěném stádiu, aby již byl ohraničen obvodovými zdmi a kryt střešní konstrukcí.

Byt v osobním vlastnictví

Jedná se o byt, který je v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., Zákon o vlastnictví bytů, zapsán v katastru nemovitostí jako bytová jednotka.

Bytové družstvo (BD)

Společenství neuzavřeného počtů osob, které je založeno pro účel zajištění bytových potřeb svých členů.

Bytové nemovitosti

Označujeme byt, rodinný dům a bytový dům.

Bytový dům

Obytná budova určená k bydlení, která se skládá z více bytů, které jsou přístupné ze společných domovních prostor. Bytový dům má společný hlavní vstup, který je přístupný z hlavní komunikace.

Bytový fond

Suma bytů určité lokality.

Čerpání

Využití poskytnutého finančního obnosu. Klient má možnost si vybrat účet kam budou prostředky poskytnuty. K čerpání dochází jak jednorázovou, tak i postupnou formou.

Čerpání jednorázové

Jednorázové převedení finančních prostředků na klientem vybraný účet.

Čerpání postupné

Opakované poskytnutí finančních prostředků na klientem určený účet. K čerpání dochází ve více částkách na klientem určený účet. Pro každé další čerpání je klient povinen plnit dohodnuté smluvní podmínky, které jsou uvedené v úvěrové smlouvě.

Čerpání úvěru ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření lze čerpat ve chvíli, kdy uzavřená smlouva na stavební spoření trvá alespoň 24 měsíců a vy máte v rámci svého stavebního spoření naspořeno minimálně 30 – 50% cílové částky, na kterou jste smlouvu uzavřeli

Číslo evidenční

Evidenčním číslem se označují budovy, kterým nebylo přiděleno číslo popisné. Jedná se především o budovy a objekty, které jsou určeny pro občasné bydlení, např. rekreační stavby.

Číslo orientační

Slouží zejména k navigaci a v adrese se od čísla popisného se odděluje lomítkem.

Číslo parcelní

Parcelní číslo se uděluje parcelám, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí a slouží k nepřímé identifikaci v rámci katastrálního území.

Číslo popisné

Uděluje se každé samostatné budově, jedná-li se o stavbu trvalého charakteru.

Definice ploch

Zde uvedené definice jsou stanoveny z nám dostupných norem ČSN, vyhlášek a standardních pojmů používaných v pozemním stavitelství. Přesné definování jednotlivých pojmů není v přiměřeném rozsahu možné. Veškeré pojmy mají návaznost na značném množství omezujících podmínek a souvislostí. Jednotlivé názvy místností by měli akceptovat zkolaudovaný stav objektu a nikoliv skutečné resp. předpokládané využití.

1. POZEMKY

1.1. Celková plocha pozemku

Jedná se o celkovou plochu pozemku, která by měla být totožná s plochou pozemku zapsanou v katastru nemovitostí dle parcelního čísla. Vlastní stavební objekty jsou zpravidla postaveny na tzv. stavební parcele. Plocha stavební parcely není většinou totožná se zastavěnou plochou.

1.2. Zastavěná plocha

Jednotná definice zastavěné plochy vzhledem v návaznosti na stavební zákon neexistuje. Definice zastavěné plochy podle ČSN je „plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich částí); v prvním podlaží se měří nad podnoží nebo podezdívkou, přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají. U objektu nezakrytých nebo polozakrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu“.

Zjednodušeně řečeno se v běžných případech jedná o plochu vymezenou vnějším lícem obvodové konstrukce.

1.3. Plocha zahrady

Zde bych to definoval jako celkovou plochu pozemku, ze kterého je odečtena zastavěná plocha všech staveb na pozemku a plocha zpevněných cest.

1.4. Zpevněné plochy

Jedná se o plochy komunikací (parkovací stání, cesty apod.) a ostatní plochy zpevněné (venkovní terasy apod.), které mají zpevněný povrch.

2. OBYTNÉ BUDOVY

Mezi obytné budovy jsou zahrnuty bytové domy, obytné části v budovách jiného účelu, nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty, rodinné domy, nástavby a přístavby rodinných domů.

2.1. Užitná plocha

Součet ploch všech místností budovy.

2.2. Celková plocha bytu (podlahová plocha)

Součet ploch všech místností bytu včetně teras, balkónů a lodžií.

2.3. Plocha obytných místností (obytná místnost)

Součet ploch všech místností, které splňují požadavky na obytnou místnost. Obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky zvláštního předpisu, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 (v Praze 18 m2)“. V Praze se dále za obytnou místnost považuje kuchyň s podlahovou plochou nad 12 m2. U místností se zkosenými stropy (podkroví) se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,3 m (v Praze 1,2 m).

Dále musí obytná místnost splňovat značné množství parametrů od dostatečné světlé výšky, přes parametry vnitřního prostředí, až po návaznost na ostatní místnosti bytu. Přesné stanovení těchto podmínek je obsaženo v několika normách ČSN a vyhláškách a není možno ho zjednodušeně shrnout v pár odstavcích.

3. REKREAČNÍ CHATY

Zastavěná plocha, užitná plocha, plocha pozemku (tyto pojmy jsou vysvětleny výše).

4. KOMERČNÍ PROSTORY

Pojmy plocha nejmenší a plocha největší není běžně v praxi využívána. Ostatní pojmy jsou opět definovány již výše.

Zde bych ještě zavedl pojem „kancelářská plocha“. Jedná se o plochu všech kanceláří (nezapočítávají se sklady, sociální zázemí apod.).

5. ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY

Pojmy opět viz výše.

6. HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE

Pojmy opět viz výše. U hotelů a pensionů by mělo být třídění provedeno hlavně podle kategorizace (počet hvězdiček), na které se opět vážou ploch pokojů.

Delikvence

K delikvenci dochází tehdy, pokud je jakákoliv dlužná částka v prodlení s termínem splatnosti.

Depozitum

Vložená částka do peněžního ústavu.

Dluh

Závazek dlužníka k určitému plnění věřiteli, ke kterému dochází v rámci právního vztahu.

Dluhopis

Jedná se o dluhový cenný papír, kterým se dlužník zavazuje splnit svůj závazek k určitému datu. A zároveň vzniká majiteli dluhopisu právo požadovat po dlužníkovi plné plnění ve stanoveném termínu.

Dlužník

Dlužníkem se stává každá osoba, která se zaváže věřiteli splatit poskytnutý finanční obnos.

Doba splatnosti

Termín určený dle smlouvy, do kterého je dlužník povinen splatit poskytnutý finanční obnos včetně příslušenstvím.

Dočerpání

K dočerpání dochází tehdy, kdy klient obdržel celý dohodnutý finanční obnos.

Dokumentární akreditiv

Jedná se o neodvolatelný písemný závazek, který zajišťuje prodávajícímu, že po splnění akreditivních podmínek dostane za zboží zaplaceno. A zároveň zajišťuje jistotu kupujícímu, že vyplacení určité částky nebude provedeno, pokud prodávající nesplní podmínky, které mu stanoví.

Dražba

Prodej, který je veřejný a přístupný pro větší počet lidí. Předmět prodeje náleží tomu kupujícímu, který nabídne nejvyšší nabídku, a to udělením příklepu. Zároveň se musí kupující zavázat, že budou splněny veškeré podmínky, které jsou pro tento typ prodeje stanovené.

Dražba dobrovolná

Probíhá z vlastní vůle vlastníka předmětu dražby. Vlastník může být i oprávněná osoba, která oprávnění získá na základě právního předpisu, tzn., že navrhovatelem dražby se může stát i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

Dražba nedobrovolná

Probíhá bez souhlasu vlastníka předmětu dražby na návrh dražebního věřitele. Mezi dražební věřitele řadíme zástavní věřitelé, věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny omezením převodu nemovitosti, věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zadržovacím právem a další.

Dražební jistota

Jedná se o peněžitý prostředek nebo bankovní záruku, kterou je účastník dražby povinen složit. Výši a termín, do kdy musí být dražební jistota složena určí vyhláška o dražbě. V případě, že účastník dražby nevydraží předmět dražby, je mu dražební jistota bezodkladně vrácena.

Dražební vyhláška

Jedná se vyhlašovací dokument, ve kterém jsou uvedeny potřebné informace pro konání dražby, a dle které se vyhlašuje konání dražby. Ve vyhlášce je uveden dražebník, popis dražebního předmětu, termín a místo konání, typ dražby. Dále nejnižší podání a minimální příhoz, lhůta pro složení dražební jistiny, a další.

Dražebník

Může být jak fyzická, která je zapsána v živnostenském rejstříku, tak i právnická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. Dražebníkem může být také příslušný orgán státní správy.

Drobná stavba

Stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních děl (zákon 344/1992 Sb.).

Druhy pozemků

Pozemek je ohraničená část zemského povrchu a mezi jeho druhy řadíme zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, trvalý travní porost, ovocný sad), lesní pozemek, vodní plocha, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.

Družstevní byt

Vlastníkem družstevního bytu je družstvo, jehož členové mají dle práv a povinností spojené s členstvím v družstvu nájemní právo.

Družstevní podíl

Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena družstva vyplývající z jeho členství v bytovém družstvu, zejména je důležité právo nájmu družstevní bytu.

Duální realitní makléř

Je realitní makléř, který hájí zájmy prodávajícího i kupujícího současně. V duálním vztahu se však makléř dostává do konfliktu zájmů, nemůže být pro obě strany důvěrníkem a absolutně loajálním zástupem a tím poskytnou kompletní rozsah realitních služeb. Duální makléř se snaží, aby obě dvě strany obchodu spojil, dohodl oboustranně akceptovatelné podmínky, transakci uzavřel a inkasoval svoji provizi.

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví

Jedná se o budovu rozdělenou na samostatné bytové a nebytové jednotky. Tyto jednotky jsou vedeny v listu vlastnictví. Na společné části domu je určen spoluvlastnický podíl vlastníků jednotek.

Evidence nemovitostí

Byla zavedena před katastrálním zákonem v roce 1964 a zahrnovala soupis nemovitostí včetně vlastnických práv.

Extravilán

Označujeme jím nezastavěnou část obce, respektive jejího katastrálního území.

Fixace úrokové odchylky

Zajišťuje pevnou úrokovou odchylku po celou dobu trvání úvěrové smlouvy.

Fixace úrokové sazby

Fixací úrokové sazby je garantována neměnnost úrokové sazby po určitou dobu. Po ukončení fixace se úroková sazba mění dle platných a aktuálních tržních hodnot.

Fixní úroková sazba

Pevná a neměnná hodnota úrokové sazby stanovená na dohodnuté časové období v rámci úvěrového vztahu. V ČR jsou obvyklé jednoleté, tříleté, pětileté a desetileté fixace.

Fond oprav

Do fondu oprav každý měsíc přispívají vlastníci bytových jednotek. Výše příspěvku je určena podle podílu vlastníka na společných prostorách, který je uveden v prohlášení vlastníka a výpisu listu vlastnictví. Prostředky z fondu oprav jsou určeny k údržbě a opravám společných částí domu. Nehradí se z něj ostatní oplatky (daň z nemovitosti, pojištění budov,…).

Fyzická osoba – podnikatel

Osoba podnikající na základě získaného živnostenského oprávnění.

Fyzická osoba

Osoba, která má právní způsobilost k právům a povinnostem. Tu získává při narození a přichází o ni v okamžiku smrti. Při dovršení 18. roku získává fyzická osoba způsobilost k právním úkonům, a to v plném rozsahu.

Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území

Určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině (zákon 344/1992 Sb.).

Geometrický plán

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, dle kterých je tento zápis prováděn. Návrh změny vyjádřený graficky s vyčíslením výměr po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů. Geometrický plán musí být po vyhotovení potvrzen na katastrálním úřadě (je určený pro údržbu katastru nemovitostí v aktuálním stavu).

Hypoteční banka

Ústav, který se specializuje na poskytování hypotečních úvěrů.

Hypoteční úvěr

Úvěr, jehož splacení je jištěno zástavním právem k nemovitosti. Účelem úvěru může být koupě nemovitosti, financování výstavby nemovitosti, a další.

Hypoteční zástavní listy

Jedná se o dluhopisový cenný papír, prostřednictvím něhož je financován hypoteční úvěr. Hodnota hypotečních zástavních listů je kryta zástavním právem na nemovitosti.

Identifikace parcel

Porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů (zákon 344/1992 Sb.).

Inkaso

Typ platební transakce, kdy je věřitelem strhávána splátka z dlužníkova účtu.

Intravilán

Označení pro zastavěné plochy obce, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě.

Jednorázová splátka

Mimořádná splátka, kterou dlužník doplatí zbývající část půjčky, včetně dohodnutých poplatků a úroků.

Jiný oprávněný

Jedná se o osobu stanovenou jiným než vlastnickým právem, zapisující se do katastru nemovitostí.

Jistina

Základní hodnota částky, která byla půjčena nebo sloužila jako vklad. Součástí jistiny jsou úroky, které tvoří příslušenství jistiny.

Jistina, úvěrová jistina

Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník, osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku. věřiteli odměnu (úrok).

Jistota (kauce)

Jistota, známá také jako kauce, je dočasná platba nájemce zajišťující nároky pronajímatele vůči nájemci – pronajímatel ji může použít na uhrazení dlužného nájemného, způsobených škod na předmětu nájmu (bytu) a jiných pohledávek vůči nájemci.

Po skončení nájmu má nájemce nárok na vrácení složené kauce včetně úroků snížené o případné dluhy vůči pronajímateli.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný souhrn informací o nemovitostech. Tyto informace obsahují popis nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení. Evidují se zde vlastnická a jiná věcná práva, která se váží k nemovitostem. Jedná se o víceúčelový katastr, sloužící k daňovým, statistickým a technickým účelům.

Katastrální mapa

Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu (zákon 344/1992 Sb.).

Katastrální úřad

Ústřední orgán státní správy, ve kterém jsou vedeny veškeré údaje o nemovitostech (veškerá práva k nemovitostem). Ke každému okresnímu městu se váže příslušný katastrální úřad.

Katastrální území

Technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí (zákon 344/1992 Sb.).

Kolaudace

Úřední postup, dle kterého vydá příslušný stavební úřad rozhodnutí o tom, zda určitý objekt splňuje patřičné normy (stavební, hygienické a protipožární) a současně uděluje povolení užívání objektu pro daný účel.

Komplexní pozemková úprava

Na základě této činnosti jsou uspořádána vlastnická práva k pozemkům, se kterými souvisí i věcná břemena. Při této činnosti se také dále pozemky slučují, dělí nebo prostorově a funkčně upravují. Tím se zabezpečuje přístup k pozemkům, čímž jsou vytvořeny podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění, hospodaření. Ale zabezpečují se také podmínky ke zvýšení ekologické stability.

Konsolidace dluhu

Při konsolidaci dluhu dochází ke změně lhůty splácení a ke sloučení více pohledávek v jeden závazek. V rámci konsolidace dochází k úpravě platebních podmínek.

Kopie katastrální mapy

Ručně, reprograficky nebo počítačově pořízený obraz katastrální mapy. Jedná se také o veřejnou listinu.

Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost je druhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je nemovitá věc. Jde o právní titul k převodu vlastnického práva k nemovitosti na jinou osobu. Zákon stanovuje pro kupní smlouvu na nemovitost požadavek písemné formy. Kupní smlouvou na nemovitost se označuje smlouva uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

List vlastnictví

Jedná se o veřejnou listinu, vydávanou katastrálním úřadem. Listem vlastnictví se osvědčuje vlastnictví k nemovitosti. V této listině jsou uvedeny veškeré údaje, které jsou také zapsány v katastru nemovitostí.

LTV

„Loan to value“, neboli částka k zapůjčení. Vyjadřuje poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou zastavované nemovitosti.

Mezanin

Termín pro podlaží, které je umístěno mezi přízemím a prvním patrem.

Mezonet

Byt, který má dvě a více podlaží.

Mimořádná splátka

Jedná se o splátku mimo rámec splátkového kalendáře.

Místní komunikace

Veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Podle určení, dopravního významu a a stavebně technického vybavení se dělí na místní komunikace I., II., III. a IV. třídy.

Municipalita

Městská nebo obecní samospráva.

Nabývací titul

Dokument, na jejímž základě získává osoba vlastnické právo k nemovitosti, např. dědická smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu a podobně.

Nájemní smlouva

Smlouva, na základě které je pronajímatelem umožněno užívání věci, za dohodnutou částku a po dohodnutou dobu.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh, na základě kterého se při uzavření kupní smlouvy katastrálním úřadem zahájí řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

Nebytový prostor

Nebytovým prostorem je místnost nebo skupina místností, které nejsou dle stavebního úřadu určeny k bydlení.

Nebytový prostor rozestavěný

Je místnost nebo skupina místností, které nejsou dle stavebního úřadu určeny k bydlení, pokud je prostor rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory. Dům musí být v takovém rozestavěném stádiu, aby již byl ohraničen obvodovými zdmi a kryt střešní konstrukcí.

Nedočerpání úvěru

K nedočerpání dochází tehdy, když klient nevyčerpá celou částku úvěru, která je smluvně daná.

Nemovitost

Jedná se o pozemek či stavbu, která je pevně spojena se zemí (například dům, chata, garáž, pole, zahrada, rybník, atd.)

Obvyklá cena současná

Konečná cena, která je dosažena při prodeji stejné nebo obdobné nemovitosti během klasického obchodního styku.

Ocenění nemovitostí

Jedná se o cenu nemovitosti, stanovenou dle znaleckého posudku.

Odhad nemovitosti

Ohodnocení majetku zejména při smluvním převodu nebo prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví. Pokud se jedná například o větší hodnotu nemovitosti, pak může provádět odhad nemovitostí soudní znalec.

Ochrana osobních údajů

Vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jedná se o zajištění ochrany údajů citlivého charakteru, jako je například rodné číslo.

OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná)

Fyzická osoba podnikající na základě získaného živnostenského oprávnění.

P.A. (způsob úročení)

Latinský výraz “per annum”, což v překladu znamená ročně.

Parcela

Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem (zákon 344/1992 Sb.).

Parcela pozemková

Pozemek, který není stavební parcelou (zákon 344/1992 Sb.).

Parcela stavební

Pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří (zákon 344/1992 Sb.).

Plomba

Poukazuje na probíhající změny v katastru nemovitostí, které se týkají právních vztahů v něm zaevidovaných. Je vyznačena nejpozději následující pracovní den poté, kdy je katastrálnímu úřadu doručena listina, na jejímž základě má být do katastru nemovitostí proveden zápis. Značí se písmenem „P“ uvedeným ve výpisu z katastru nemovitostí před označením nemovitosti nebo jednotky, jichž se probíhající změny právních vztahů týkají. Pokud je v listu vlastnictví uvedena plomba „P“, pak to znamená, že s nemovitostí nebo informací něco děje. Může se jednat například o změnu práva k nemovitosti.

Podíl

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci (obchodní společnosti a družstva) a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. (srov. družstevní podíl).

Podílové spoluvlastnictví

Jedná se vlastnictví, které se v případě více vlastníku dělí podílem.

Podíl na společných částech domu

Podíl na společných částech domu (nemovitosti) je podíl vlastníků jednotek na těch částech nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit všem vlastníkům jednotek společně (chodby, sklepy, pozemky atd.).

Podnájem

Právní vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Nájemce najatou věc nebo její část přenechává za úplatu k užívání podnájemci. Pronajatý byt nebo jeho část nelze přenechat do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele.

Pohledávka

Právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění.

Pojištění zástavy

V rámci hypotečního úvěru a úvěrů ze stavebního spoření je vyžadováno pojištění samotné zástavy nemovitosti.

Polohové určení nemovitosti a katastrálního území

Určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím (zákon 344/1992 Sb.).

Poplatek

Finanční odměna za poskytování, spravování a vedení úvěru.

Pozemek

Pozemkem je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků (zákon 344/1992 Sb.).

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními vozidly, jinými vozidly a chodci. K pozemní komunikaci se řadí i pevná zařízení nutná pro zajištění užití a bezpečnosti Dělí se na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Na každém druhu pozemní komunikace platí jiná pravidla, kterými se musí účastníci řídit při účasti na provozu. Pozemní komunikace je nemovitou věcí, která se nezapisuje do katastru nemovitostí. Místní komunikace jsou typicky pozemkem a patří do vlastnictví příslušné obce (města). Dálnice a silnice pak náleží do vlastnictví jednotlivých krajů, ve kterých se nachází. Účelové komunikace jsou poté ve vlastnictví fyzických či právnických osob. Jednotlivý vlastníci všech druhů komunikací jsou povinni jejich řádnou správou, tj. zajištění bezpečného užití jejich uživateli pro stanovený účel (přeprava).

Právní subjektivita

Způsobilost k právům a povinnostem.

Právnická osoba (PO)

Právnickými osobami jsou a) sdružení fyzických nebo právnických osob, b) účelová sdružení majetku, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

Prázdniny na splácení jistiny

Dohodnuté časové období, během kterého se splácí pouze úrok z úvěru.

PRIBOR – Prague Interbank Offered Rates

V překladu pražská mezibankovní nabídková sazba. Úroková sazba, na základě které si banky mezi sebou poskytují úvěry.

Privatizace

Privatizací se převádí statní majetek na soukromý, opakem privatizace je znárodnění.

Prohlášení úvěru za splatný

Pokud dlužník ani po výzvě věřitele neplní dohodnuté podmínky, pak je mu odebrána výhoda splátek.

Prohlášení vlastníka

Na základě prohlášení vlastníka domu je dům jako celek rozčleněn na jednotky. Toto prohlášení je vloženo do katastru nemovitostí.

Pronájem

Na základě smlouvy je pronajímatelem umožněno nájemci užívání bytové či nebytové jednotky (např. byt v osobním vlastnictví), za dohodnutou částku a po dohodnutou dobu. Pronájem bytu je upraven občanským zákoníkem.

Předhypoteční úvěr, stavební úvěr

Jedná se o krátkodobý úvěr, který může být později přeměněn na hypoteční úvěr.

Příslušenství úvěru

Jedná se o smluvní úroky a poplatky.

Půda nezemědělská

Jedná se o typ půdy, který není vhodný pro využívání k zemědělským účelům (například vodní plochy, atd.)

Půda zemědělská

Jedná se o typ půdy, který je určen k zemědělskému využití.

Realitní makléř kupujícího

Realitní makléř, který zastupuje pouze zájmy strany kupující.

Realitní makléř prodávajícího

Realitní makléř, který zastupuje pouze zájmy strany prodávající.

Rekonstrukce

Přestavba do původního stavu.

Rekreační chalupa

Starší stavební objekt, který byl vybudován pro účel bydlení a později vyčleněn z bytového fondu a rekolaudován pro účel individuální rekreace.

Rekreační chata

Stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.

Revitalizace

V případě staveb se jedná o modernizaci nebo zateplení budov.

Rozestavěná budova

Budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním (zákon 344/1992 Sb.).

RPSN

Roční procentní sazba nákladů – jedná se o procentuální hodnotu, které umožňuje vyhodnotit, zda je poskytovaný úvěr výhodný či nevýhodný. Vyjadřuje procentuální podíl, který dlužník zaplatí věřiteli za rok. RPSN je souvislé se splátkami, správou a dalšími náklady spojenými s čerpáním úvěru.

Ručení

Ručitel se zavazuje, že v případě, že dlužník neuspokojí pohledávku věřitele, převezme tuto povinnost na sebe. Ručitelem se stane subjekt v případě jednostranného písemného prohlášení.

Ručitel

Jedná se o právnickou nebo fyzickou osobou, která přebírá povinnost uspokojení pohledávky věřitele, v případě, že ji nedokáže uspokojit samotný dlužník.

Sankční poplatek

Penále za neplnění smluvních podmínek.

Sazebník

Ceník veškerých poplatků, spojených se správou a vedením poskytovaného úvěru.

Shromáždění vlastníků, SVJ

Shromáždění vlastníků neboli shromáždění SVJ je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek, který rozhoduje například o přijetí stanov nebo volbě a odvolání statutárního orgánu společenství.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, jejímiž členy jsou vlastníci jednotek v daném domě a účelem jeho existence je společná správa domu a pozemku.

Smlouva o převodu

Oboustranná smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem, která musí být písemné formy a musí obsahovat veškeré náležitosti (identifikace smluvních stran, předmět převodu). Slouží za účelem převodu – nabytí (např. převod práv a povinností související s členstvím v družstvu,…).

Smluvní pokuta

Penalizační částka za nesplnění dohodnutých podmínek.

Snímek katastrální mapy

Veřejná listina ve formě obrazu katastrální mapy, který je pořízen ručně, reprograficky nebo počítačově.

Společné části domu

Společně užívané prostory jako například schodiště, sušárna, sklepní prostory, veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie a další.

Společné jmění manželů (SJM)

Jedná se o společně nabytý majetek za trvání manželství. Vlastnictví je děleno rovným dílem. Výjimkou je majetek získaný dědictvím, darem, restitucí nebo lze smluvně upravit právo k majetku nabyté za trvání manželství a tento získaný majetek náleží pouze jednomu z manželů.

Spoludlužník

Spoludlužníkem je ten, kdo je ochoten podílet se na splácení dluhu společně s dlužníkem.

Spotřební úvěr

Úvěr, který je poskytovaný fyzický osobám a je určený k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby nebo k zaplacení určitého duhu služeb, například studium, dovolená, atd.

Stanovy jsou základním dokumentem některých druhů právnických osob, v oblasti práva nemovitostí zejména společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev.

Stanovy

Ve stanovách se zakotvuje mimo jiné název, sídlo či statutární orgán dané právnické osoby, ale také práva a povinnosti jejích členů.

Statutární orgán

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (sdružení, spolek apod.).

Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným představenstvo družstva.

Stavební spořitelna

Jedná se o peněžní ústav, který nemá právo disponovat nebo obchodovat se vklady klientů a vklady klientů musí ukládat pouze u spolehlivých peněžních ústavů. Dále může nakupovat pouze likvidní státní papíry.

Stavební úvěr

Překlenovací úvěr, který je poskytován pro zahájení nebo dokončení stavby a je zajištěn zástavním právem k pozemku a pojistkou. Po dokončení stavby a jejího zkolaudování je dále splácen z řádného hypotečního úvěru.

Stvrzenka

Pokladní doklad, potvrzující převzetí finanční částky.

Termínovaný vklad

Slouží k zúročení vkladu a během smluvně stanoveného období se s ním nesmí disponovat. Obvykle se jedná o jednorázový vklad.

Typ parcely

Rozlišujeme dva typy parcel, parcela katastru nemovitostí (KN), která je evidována se všemi údaji nebo parcelu evidovanou zjednodušeným způsobem (ZE), která je evidována s pouze s vybranými údaji.

Úrok

Peněžitá odměna, která je poskytována za zapůjčení finančních prostředků.

Úrok z prodlení

Částka, která náleží věřiteli v případě, že je dlužník v prodlení s úhradou. Má pouze donucovací funkci.

Úroková míra

Úroková míra vyjadřuje podíl úroku na zapůjčené částce, resp. poměr úroku k velikosti zapůjčené peněžní sumy, nejčastěji v % za rok p.a.

Úroková sazba

Úroková sazba udává, kolik je dlužník z jistiny povinen za stanovenou dobu za poskytnutí úvěru zaplatit. Vyjadřuje se v procentech.

Úroková splátka

Jedná se pouze o splátku úroků z úvěru za smluvené období.

Úrokové období

Doba, po kterou je mimo splátku jistiny hrazena i splátka úroků.

Typy úrokových sazeb

Základní – dolní mez banky, banka stanoví sama, změny základní jsou způsobeny změnami sazeb na peněžním trhu.

Diskontní – vyhlašuje ji CB a používá při poskytování úvěrů OB nebo státu, úvěr proti reeskontu směnek, diskontní je řízená a ne tržní sazba, je pouze pro banky a stát.

Mezibankovní sazba PRIBOR – stanoví se na základě fixingu nabídkových úrokových sazeb vybraných bank působících na trhu mezibankovních depozit v ČR. Stanoví ji CB.

Úředně ověřený podpis

Podpis, který je proveden a ověřen před úředním orgánem.

Úvěrová nemovitost

Jedná se o nemovitost pořízenou nebo zrekonstruovanou (modernizovanou) prostřednictvím poskytnutého úvěru.

Úvěrový limit, rámec

Je hranice, kterou nesmí výše úvěru překročit.

Úvěrový příslib

Písemně potvrzený slib banky, že klientovi, v případě, že splní smluvené podmínky, poskytne úvěr.

Úvěrový účet

Účet u věřitele (banky) , kde je evidovaný celý průběh čerpání a splácení.

Uznání podpisu za vlastní

Prohlášení podepisujícího, že se jedná o jeho podpis, čímž je podpis ověřen.

Věc

Věcí se rozumí předmět (objekt) práva, ke kterému mohou vznikat majetková práva, zejména právo vlastnické. Občanský zákoník věc označuje jako vše co je odlišné od člověka a slouží k potřebě lidí. Pojmovými znaky věci jsou ovladatelnost (lze si ji přivlastnit a ovládat) nebo použitelnost (tzn. schopnost sloužit k potřebě osob – být užitečné). Věcí jsou tedy i ovladatelné přírodní síly, se kterými lze obchodovat. Naopak je důležité vědět, že věcí není živé zvíře a lidské tělo, jakož i jeho část, ať už je živé či nikoliv. Základní dělení věcí je na movité a nemovité, hmotné a nehmotné. Věc je ve smyslu předmětu práva protikladem osoby, jakožto subjektu práva.

Věcné břemeno

Omezení dlužníkova práva k nemovitosti. Ukládá vlastníkovi něco trpět, zdržet se něčeho nebo něco konat ve prospěch někoho jiného.

Věřitel

Oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi.

Vinkulace

Omezení dispozičního práva.

Vklad

Forma zápisu práva k nemovitosti, který na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu udává vznik, zánik nebo změnu práva k nemovitosti.

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky upravující vztahy smluvních stran. Jsou přílohou ke smlouvě a doplňují podmínky, které nejsou uvedeny ve smlouvě.

Výbor SVJ

Výbor SVJ je statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek v případě, že stanovy neurčily tímto orgánem předsedu společenství. Jeho členové jsou voleni a odvoláváni shromážděním vlastníků jednotek. V zákoně není stanoven minimální ani maximální počet členů výboru, nicméně ve stanovách musí být pevně určen.

Výbor se schází nejméně jednou za čtvrt roku a rozhoduje ve všech věcech, které zákon nebo stanovy nesvěří jinému orgánu společenství. Především tak zastupuje společenství navenek a nese odpovědnost za jeho hospodaření.

Výměra parcely

Vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku (zákon 344/1992 Sb.).

Zajištění úvěru

Zajištěním úvěru se dostává věřiteli záruky, že dlužní úvěr zaplatí. Známe několik způsobů zajištění, ale v rámci hypotečního úvěru je nejčastější způsob zajištění zástavní právo k nemovitosti.

Zástava

Předmět zástavy slouží jako zajištění v případě, že dlužník dluh nezaplatí.

Zástavce

Vlastník předmětu zástavy.

Zástavní právo

Způsob zajištění pohledávky (včetně příslušenství) po celou dobu splácení. Vznik zástavního práva je sepsán v zástavní smlouvě a je vloženo do katastru nemovitosti.

Zástavní věřitel

Ten, kdo přijal předmět zástavy pro případ zajištění pohledávky.

Závazné údaje katastru nemovitostí

Údaje v katastru nemovitostí, které jsou určené jako závazné pro právní úkony k nemovitostem, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí.

Zjednodušená evidence parcel

Dočasný soubor popisujících informací katastru nemovitostí. Nejsou v ní obsaženy všechny údaje, které jsou závazně stanovené. Je vedena zjednodušeně a hranice takto vedených parcel nejsou součástí katastrálních map, pouze map předešlých evidencí, například pozemkový katastr, evidence nemovitostí, atd.

Způsob ochrany nemovitostí

Vymezení druhu ochrany nemovitostí, například památková ochrana a jiné.

Způsob využití nemovitostí

Informace, která je uvedena v katastru nemovitosti a popisuje způsob využití určité nemovitosti.

Zůstavitel

Zůstavitelem je zemřelá fyzická osoba, jejíž smrtí přechází na dědice její práva a závazky.

Žadatel o úvěr

Osoba, která má způsobilost k právním úkonům, a která má trvalý pobyt na území České republiky. Žadateli o úvěr může být i více fyzických osob (spolužadatelé) nebo i právnická osoba.

Zahrádkářská chata

Stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.

|
RE/MAX Delta
|
crossmenuchevron-up